Algemene voorwaarden JTK Computers

1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt JTK Computers verder aangeduid als JTK Computers en haar contractpartner als koper.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met JTK Computers.
Een koper die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met JTK Computers heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per e-mail op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Algemene voorwaarden, andere dan die van JTK Computers, zijn niet toepasselijk. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze Overeenkomst.

2 NAW van de ondernemer

JTK Computers
De Ganzeboom 218
7433 GC Schalkhaar
Tel: 06-21975286
E-mailadres : info@jtkcomputers.nl
Kvk-nr.: 08218990
Btwnr.: NL142199175B01

3 Offertes/Overeenkomst

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
Offertes zijn slechts geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 10 kalenderdagen (incl. producten van derden).
Eventuele prijsvermeldingen op de JTK Computers internetsite, eventuele folders, prijslijsten of advertenties zijn geen offertes.
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte die gedateerd en ondertekend voor officiële bevestiging, moeten worden teruggestuurd.
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door JTK Computers op haalbaarheid is beoordeeld. JTK Computers heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
JTK Computers behoudt zich het recht voor producten (incl. producten van derden) te wijzigen en JTK Computers garandeert hierbij een minstens evenwaardige functionaliteit en prestaties.

4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijslijsten, op de JTK Computers internetsite, in folders en advertenties gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

5 Prijzen

De zaken van JTK Computers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van plaatsen van de order. De diensten van JTK Computers worden verricht tegen de prijs die JTK Computers na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
De prijzen zijn, indien anders vermeld, exclusief BTW, in Euro’s en onder voorbehoud van fouten of wijzigingen.

6 Betalingen

Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat JTK Computers een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van JTK Computers zoals is vermeld op de factuur en wel binnen vijf dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
JTK Computers is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 6.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan JTK Computers verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en JTK Computers tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan JTK Computers te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 250 per factuur.
Niet-tijdige betaling geeft JTK Computers het recht van haar kant haar prestatie als gevolg van de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van JTK Computers op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
JTK Computers is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door JTK Computers te verrichten prestaties, een en ander op een door JTK Computers aan te geven wijze.
Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
JTK Computers staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

7 Levering

Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
JTK Computers behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
JTK Computers is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten
door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat JTK Computers na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij JTK Computers een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens JTK Computers. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van JTK Computers of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald, heeft JTK Computers het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door JTK Computers gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

8 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

De eigendom van de geleverde zaken wordt door JTK Computers uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van JTK Computers de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
De koper verplicht zich op eerste verzoek van JTK Computers de zaken aan JTK Computers ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan JTK Computers of aan de door JTK Computers aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
JTK Computers verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Zaken of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatie opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van JTK Computers tot volledige voldoening van al het geen JTK Computers van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

9 Reclame

Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan JTK Computers kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt JTK Computers geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
Indien een reclame door JTK Computers gegrond wordt bevonden, heeft JTK Computers het recht ter keuze: De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; Het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan JTK Computers worden afgegeven; Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
De koper dient in voorkomend geval JTK Computers onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
JTK Computers aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en als dan slechts wanneer deze zaken aan het door JTK Computers op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin JTK Computers deze zaken aan de koper afleverde.
JTK Computers behoudt het recht om geretourneerde zaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van JTK Computers of de leveranciers van het product) is beschadigd.
Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

10 Garantie

JTK Computers staat in voor de kwaliteit van de door zijn naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
Op een uitgevoerde reparatie (hardware) wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de koper aan JTK Computers een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van JTK Computers. De koper zal dan JTK Computers vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan JTK Computers verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van JTK Computers zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft JTK Computers garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
Voor zaken met een door andere dan JTK Computers bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
1: De koper de zaken heeft verwaarloosd.
2: De koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens JTK Computers zijn verricht.
3: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
4: Het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
5: Het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
6: Indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
7: De artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van een door JTK Computers aangebracht garantiezegel en/of serienummer.
8: Het gaat om software problemen.
Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met JTK Computers gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.
Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantie termijn niet opnieuw lopen. Op
uitgevoerde reparaties wordt drie maanden garantie gegeven.

11 Handelsmerk

De fabrieks of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door JTK Computers afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

12 Aansprakelijkheidsbeperking

JTK Computers, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige
overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de
overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht
lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
Onverminderd het vorenstaande is JTK Computers in ieder geval nimmer aansprakelijk:
1: Wegens niet of niet tijdige levering;
2: Voor gegevens in folders, op de JTK Computers internetsite, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
3: In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
4: Indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en aan de andere kant onvakkundig gebruikt;
5: Voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in JTK Computers bedrijfsruimte bevinden;
6: Voor bedrijfs en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
7: Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
8: Voor schade door geleverde software;
9: Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
10: Voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden evenals het blijven openstaan van telefoonlijnen.
Indien JTK Computers in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard JTK Computers slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is JTK Computers nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
De koper zal JTK Computers vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens JTK Computers.
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van JTK Computers of haar leidinggevende ondergeschikten.

13 Niet-toerekenbare tekortkomingen

JTK Computers is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JTK Computers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
JTK Computers heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. JTK Computers is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JTK Computers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. JTK Computers behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
JTK Computers heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

14 Ontbinding

Indien de koper zijn verplichtingen tegenover JTK Computers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die JTK Computers te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In de gevallen onder 1 genoemde, heeft JTK Computers het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
JTK Computers is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, evenals de geleverde zaken terug te nemen.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst JTK Computers schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door JTK Computers verrichte prestaties, en heeft JTK Computers onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen JTK Computers en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij JTK Computers er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

16 Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen JTK Computers en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

 

JTK Computers